Darujte teraz

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo v Afrike umožňuje dobrovoľníkom zdieľať ich znalosti, skúsenosti, talenty a lásku s...

Sponzorujte dieťa
Sponzorujte dieťa

Spoločne pomôžeme zlepšiť blahobyt detí poskytovaním lepšieho vzdelania, výživy, zdravia,...

Ako sa zapojiť

Existuje toľko spôsobov, ako sa môžete zapojiť do ZUA. Od sponzorovania dieťaťa až po darovanie...

Dary
Dary

Váš príspevok môže mať trvalý a transformačný vplyv na životy žien a detí, ktoré sú vo svojich...

Darujte 2% zo svojich daní a pomôžte priniesť zmenu. S vašou podporou môžeme navždy zmeniť životy najchudobnejších komunít sveta.

Som fyzická osoba a nevykonávam dobrovoľnícku činnosť

Poukazuje podiel vo výške 2 %.

Fyzická osoba a vykonávam dobrovoľnícku činnosť

Poukazuje podiel vo výške 3 %, ak som v súvisiacom zdaňovacom období vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím o tom písomné potvrdenie. Písomné potvrdenie potvrdzujúce dobrovoľnícku činnosť obsahuje informácie o trvaní, rozsahu, obsahu dobrovoľníckej činnosti spolu s písomným hodnotením dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti na žiadosť dobrovoľníka. V tlačive môžete zaškrtnúť súhlas so zaslaním vašich údajov, vďaka čomu sa dozvieme o tom, že ste nám ako právnická osoba poukázali podiel zo zaplatenej dane. 

Postačuje uviesť vo vyhlásení len IČO a názov

  • IČO: 42262283
  • Názov: Africké kultúrne, informačné a integračné centrum

Som právnická osoba

Poukazuje podiel vo výške 2 %, ak môj podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely. V opačnom prípade poukazujem podiel iba vo výške 1 %. V tlačive môžete zaškrtnúť súhlas so zaslaním vašich údajov, vďaka čomu sa dozvieme o tom, že ste nám ako právnická osoba poukázali podiel zo zaplatenej dane. 

Postačuje uviesť vo vyhlásení len IČO a názov

  • IČO: 42262283
  • Názov: Africké kultúrne, informačné a integračné centrum

 Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi.

Podávam si daňové priznanie sám

  • Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
  • Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. 
  • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.