Darujte teraz

Prosím prečítajte si pozorne zmluvné podmienky ZUA predtým než vypíšete online žiadosť. Odovzdaním tvojej žiadosti potvrdzuješ, že súhlasíš s nasledovnými zmluvnými podmienkami ZUA.

Cestovanie

Dobrovoľník je sám zodpovedný za sprostredkovanie a platenie za ich vlastnú cestu, špecificky zahŕňajúc všetky letiskové poplatky alebo ďalšie náklady na dopravu a z hosťujúcej krajiny a rovnako aj miestne výdavky na dopravu. Je to zodpovednosť dobrovoľníka niesť všetky nevyhnutné dokumenty keď cestuje do zahraničia. Hoci ZUA môže poradiť dobrovoľníkom s požadovanými cestovnými dokumentmi, ale ZUA nie je zodpovedná za žiadne oporné dokumenty nevyhnutné pre cestovateľské potreby dobrovoľníka alebo ďalší zámer. Dobrovoľníci sú zodpovední za zaistenie ich cestovateľských dokumentov až do dňa platnosti ich cestovania.

Poistenie

ZUA nezaobstaráva pre dobrovoľníka žiadny druh poistenia. Cestovné poistenie je záväzné pre každého dobrovoľníka a dobrovoľník si zakúpi tieto dôležitosti pre odcestovanie. Dobrovoľník je sám zodpovedný za ohodnotenie a rozhodujúci typ a stupňa všetkých poistení pokrývajúce ich potreby alebo priania, pre ich plánovanú dobrovoľnícku cestovateľskú dobu. Toto musí pokrývať ich celú cestovateľskú dobu.

Poistenie

Registračné a programové poplatky v ZUA sú navrhnuté tak, aby boli dosiahnuteľné, najmä keď to porovnáme s inými spoločnosťami, ktoré poskytujú podobné dobrovoľnícke cestovateľské služby. Dôležité je, že ZUA nie je schopná a neposkytuje úplné vrátenie poplatkov.

Vrátenie poplatkov

Platbu registračných poplatkov potvrdzuje dobrovoľnícky súhlas cez dobrovoľnícky program ZUA. Registračné poplatky nie sú prevoditeľné na iného človeka a ďalšie detaily sú vyjasnené na našej stránke.

Registračný poplatok je vratný do 60 dní pred začiatkom dňa vybraného dobrovoľníckeho programu. Všetky vrátenia registračných poplatkov sa vydávajú cez bankový prevod . Stornovanie poplatkov je 100 euro, čo je výsledok administratívnych výdavkov. Žiadosť o vrátenie registračných poplatkov musí byť vykonaná cez email na programového manažéra ZUA a musí byť jasne popísaný dôvod stornovania.

Stornovanie je podané v nasledovných postupoch:

Okolnosti týkajúce sa vhodnosti pre vrátenie a oznamovacia lehota sú založené na najskoršom dátume kedy dobrovoľník bol registrovaný.

 • Ak dobrovoľník stornuje 60 a viac dní pred jeho začatím programu, tak môže žiadať o vrátenie registračného poplatku, pričom poskytne 100 euro za stornovanie poplatkov. Alternatívne, môžu žiadať o registračný poplatok v kreditoch, ktoré budú držané v jeho mene do budúcnosti pre použitie akéhokoľvek iného programu v ZUA, čo bude dostupné v trvaní 12 mesiacov od začatia registrovaného dňa.
 • Ak dobrovoľník stornuje medzi 59 – 30 dňom pred začatím programu, tak žiadne vrátenie registračných poplatkov nie je možné. Registračný poplatkový kredit a zmeny v poplatkoch, ktoré dobrovoľník utrpel, môžu byť držané v ich mene v trvaní 12 mesiacov od najskoršieho registračného dňa a v budúcnosti môže použiť na iný program ZUA.
 • Ak dobrovoľník stornuje menej ako 30 dní pred začatím programu, žiadne vrátenie registračných poplatkov nie je dostupné. Registračný poplatkový kredit môže byť držaný v jeho mene v trvaní 12 mesiacov od ich najskoršieho registračného dňa začatia.

Dobrovoľníci, ktorí žiadajú a stornujú behom časového rámca spomenutého vyššie, majú rovnaké podmienky pre voliteľnosť na vrátenie.

Akonáhle žiadosť o vrátenie dobrovoľníkom bude prijatá, ZUA upovedomí cez email. Ak upozornenie nie je prijaté behom 3 pracovných dní, predpoklad je, že žiadosť nebola prijatá a dobrovoľník kontaktuje manažéra ZUA.

Keď skupina 5 a viac ľudí chce robiť dobrovoľníkov cez ZUA, skupinový vedúci musí registrovať zavčasu ďalších členov skupiny v poradí na zabezpečenie skupinových dátumov a plánov. Skupinový členovia musia požiadať a registrovať nie menej ako 60 dní pred začatím programu.

ZUA si vyhradzuje právo na revidovanie registračných poplatkov kedykoľvek. Všetky registračné poplatky budú revidované cez ZUA internetovú stránku. Revidovanie registračných poplatkov nie sú aplikované na dobrovoľníkov, ktorí sa už podrobili ich registračným poplatkom pred revidovaním. Umiestnenie dobrovoľníka na programe nie je potvrdené dokým registračný poplatok nie je zaplatený a dostupnosť nie je skontrolovaná manažérom ZUA.

Programové poplatky

Detaily programových poplatkov sú vyjasnené na internetovej stránke ZUA a akékoľvek revidovanie poplatkov bude vykonané verejne cez túto platformu. Revidovanie programových poplatkov nie sú aplikovateľné na dobrovoľníkov, ktorí už zaplatili ich registračný poplatok, iba ak dobrovoľník pozmení jeho programové detaily po tom čo revidovanie programových poplatkov bude účinný.

Programové poplatky sú nenávratné. Akékoľvek výnimky sa posudzujú podľa individuálneho prípadu založenom na diskrétnosti ZUA k dňu začatia dobrovoľníctva alebo na diskrétnosti miestneho tímu kde dobrovoľník program začal. Všetky požiadavky pre vrátenie programových poplatkov a čiastočné vrátenie je odsúhlasené ZUA, pričom stornovanie poplatkov je vo výške 100 euro pokrývajúc administratívne výdavky.

Dobrovoľníci, ktorí stornovali ich program a potom obnovujú ich program v iný čas, tak rozdiel v programových poplatkov a revidovanie alebo zmeny na programe, sa podrobuje poplatkom v čase, v ktorom si prajú obnoviť program. Kredity programových poplatkov vypršia 12 mesiacov po vydaní.

Programové poplatky sú splatné nie neskôr ako 30 dní, čo dobrovoľník začne dobrovoľnícky program. Zlyhanie vo vykonaní tejto platby môže mať za následok stratenie dobrovoľníckeho umiestnenia bez vrátenia registračného poplatku.

Keď skupina 5 alebo viac ľudí vykonáva dobrovoľníctvo v ZUA, programové poplatky a poplatky pre ďalšie služby pre každého člena skupiny musia byť zaplatené nie neskôr ako 30 dní predtým než program začne.

Zmena dátumu a trvania

Už zaregistrovaný dobrovoľník a predtým než sa začne jeho cesta, dobrovoľník je oprávnený zmeniť ich dátum začatia a dĺžky bez ďalších výdavkov. Akékoľvek ďalšie zmeny na ich dátume začatia, miesta alebo trvania, počiatočné voľné zmeny požadujú platbu za administratívne poplatky vo výške 49 euro za každú zmenu. Zmeny programu do štrnástich dní od začiatku dobrovoľníka si vyžiadajú poplatok za neskorú zmenu vo výške 100 EUR.

Ak chce dobrovoľník zmeniť svoj začiatok, registračný poplatok platí len pre nové dátumy začiatku do dvanástich mesiacov od najskoršieho dátumu začiatku, na ktorý boli zaregistrované.

ZUA Odmeny

ZUA ponúka odmenu za odmenu vo výške 49 EUR za dobrovoľníkov, ktorí odporučia kamarátovi alebo rodinnému príslušníkovi dobrovoľníctvo so ZUA prostredníctvom programu ZUA veľvyslanec alebo ako ZUA Affiliate. Dobrovoľníci, ktorých sa to týka alebo tí ktorí sa vracajú, a dobrovoľníci zaregistrovaní na viacerých programoch ZUA majú nárok na 10% zľavu na svoje registračné poplatky.

Osobné riziká

Dobrovoľník uznáva a prijíma zodpovednosť a riziká spojené s ich voľbou cestovať, dočasne pobývať a poskytovať dobrovoľnícke služby v cudzej krajine. Takáto cestovná a dobrovoľnícka práca môže byť nebezpečná a zahŕňa určitý stupeň rizika, vlastné nebezpečné činnosti a osobné nebezpečenstvo pre dobrovoľníka, predvídané aj nepredvídané, ktoré sú plne akceptované dobrovoľníkom. Preto ZUA vrátane všetkých zamestnancov, riadiacich pracovníkov, riaditeľov, akcionárov, hostiteľských rodín a nezávislých miestnych tímov nenesie zodpovednosť v maximálnej miere zákona za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú môže dobrovoľník alebo spolupracovníci utrpieť, vrátane ale nie výlučne, strata spôsobená priamo alebo nepriamo:

 • Osobné zranenia
 • Citové zranenia
 • Smrť
 • Nemoci a choroby
 • Poškodený alebo stratený majetok
 • Prírodné katastrofy
 • Rukojemníčka situácia
 • Vojna alebo terorizmus

Odškodnenie

Dobrovoľník súhlasí s tým, že odškodní a zaistí ZUA a nezávislému miestnemu tímu akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu priamo alebo nepriamo z alebo v súvislosti s cestovaním, prechodným pobytom dobrovoľníka vo svojom zvolenom mieste určenia a dobrovoľníckou alebo turistickou činnosťou.

Užívanie drog a alkoholu

Dobrovoľník sa musí riadiť pravidlami zavedenými nezávislým miestnym tímom, inštitúciou poskytujúcou dobrovoľníctvo a hostiteľskou rodinou, pokiaľ ide o konzumáciu alkoholu. Použitie lieku (pokiaľ nie je predpísané lekárom) je prísne zakázané a bude mať za následok okamžité zrušenie programu bez vrátenia platby.

Politika ochrany detí

ZUA je odhodlaná udržiavať bezpečnosť, práva a slobody detí a zraniteľných dospelých po celú dobu. Aj keď pomáha rozvojovým komunitám prostredníctvom poskytovania medzinárodných dobrovoľníkov miestnym organizáciám, prvou prioritou ZUA je bezpečnosť a ochrana detí a zraniteľných ľudí, s ktorými pracujú spolu. ZUA sa zaväzuje zabezpečiť, aby deti a zraniteľné dospelé osoby neboli vystavené zneužívaniu, vykorisťovaniu, násiliu alebo zanedbávaniu.

Ako zodpovedný dobrovoľnícky cestovný operátor chápeme dôležitosť zavedenia účinných politík a procesov na ochranu blahobytu a záujmov komunít a jednotlivcov, s ktorými spolupracujeme. Vieme, že existujú osobitné riziká vo vzťahu k interakcii s deťmi a zraniteľnými dospelými a sústredíme sa na to, aby sme tieto riziká účinne zmiernili.

Ak kedykoľvek dobrovoľník nedodrží usmernenia stanovené ZUA Politikou ochrany detí, chápe, že ich dobrovoľnícky program môže byť ukončený ZUA alebo nezávislým miestnym tímom a budú prijaté ďalšie vhodné opatrenia.

Ochrana osobných údajov

ZUA zhromažďuje osobné údaje prostredníctvom prihlášky na svojej webovej stránke a prostredníctvom priamej komunikácie s dobrovoľníkmi. ZUA rešpektuje a chráni súkromie používateľov webových stránok a všetky zhromaždené osobné údaje sa používajú výhradne z dôvodov, ktoré boli poskytnuté.

Hoci sa snažíme čo najlepšie, ZUA nezaručuje, že návštevníci webových stránok budú mať neprerušený alebo bezchybný prístup k používaniu našich webových stránok. Nemôžeme tiež zaručiť, že akékoľvek súbory, ktoré je možné prevziať, sú bezchybné a neobsahujú vírusy ani iné chyby. Všetci používatelia webových stránok sa musia spoliehať na vlastný úsudok týkajúci sa presnosti, úplnosti a vhodnosti všetkého obsahu na webových stránkach ZUA.

Rôzne

Dobrovoľník súhlasí s dodržiavaním kódexu správania nezávislého miestneho tímu. ZUA a nezávislý miestny tím si vyhradzujú právo kedykoľvek prepustiť dobrovoľníka z programu bez vrátenia náhrady v prípade porušenia týchto Podmienok alebo kódexu správania miestneho tímu.

ZUA si vyhradzuje právo oznámiť tiesňovému kontaktu, ktorý určí dobrovoľník v prípade, že je dobrovoľník prepustený z programu a za iných okolností, ktoré ZUA považuje za vhodné. ZUA si vyhradzuje právo používať spätnú väzbu a obrázky poskytnuté alebo zdieľané dobrovoľníkmi na účely marketingu a propagácie.

ZUA poskytuje službu spájajúcu dobrovoľníkov s nezávislým miestnym tímom. Súhlasíte s tým, že spoločnosť ZUA nezodpovedá za akékoľvek kroky alebo opomenutia nezávislého miestneho tímu.

 

V plnom rozsahu povolenom zákonom sú vylúčené všetky vyhlásenia, podmienky, záruky alebo podmienky, ktoré vyplývajú zo zákona, zvykového práva alebo zvykov obchodu alebo inak, vrátane, ale nie výlučne, implikovaných záruk.

Bez ohľadu na čokoľvek iné obsiahnuté v akejkoľvek dohode, zodpovednosť ZUA dobrovoľníkovi nesmie celkovo prekročiť výšku registračného poplatku zaplateného dobrovoľníkom.

Webová stránka ZUA.SK je prezentovaná výlučne za účelom podpory služieb ZUA a služieb nezávislých miestnych tímov. Táto stránka je kontrolovaná a prevádzkovaná združenou ZUA z jej pobočiek na Slovensku. Združenie ZUA neposkytuje žiadne vyjadrenie, že materiály v lokalite sú vhodné alebo dostupné na použitie na iných miestach.

Združenie ZUA si vyhradzuje právo zmeniť tieto zmluvné podmienky alebo služby, ktoré z času na čas ponúka.

ZUA si vyhradzuje právo odmietnuť akceptovanie žiadosti.

Dobrovoľník potvrdzuje, že všetky informácie poskytnuté ZUA týkajúce sa ich osobného zázemia, kvalifikácie, skúseností, zdravotnej histórie a súčasného zdravotného stavu sú presné a pravdivé a že žiadne informácie týkajúce sa vyššie uvedených oblastí nie sú zamietnuté. ZUA a nezávislý miestny tím si vyhradzujú právo odstrániť dobrovoľníka zo svojho programu bez náhrady alebo kompenzácie, ak sa zistí, že v žiadosti je predložené nepravdivé alebo nepresné informácie alebo či sú poskytnuté prostredníctvom komunikácie so zamestnancami ZUA alebo ak sú relevantné informácie zadržanie alebo z akéhokoľvek iného dôvodu tým, že upozorníte dobrovoľníka.

Vyššia moc

ZUA nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek nedostatok výkonu, nedostupnosť alebo zlyhanie služieb alebo jej webových stránok alebo za akékoľvek zlyhanie ZUA v súlade s týmito podmienkami, ak to vyplýva z akejkoľvek príčiny, ktorá je primerane mimo kontroly ZUA.

Vládny zákon

Tieto Podmienky a služby poskytované podľa týchto Podmienok sa budú riadiť zákonmi Slovenskej republiky a strany sa budú podrobovať nevýhradnej jurisdikcii slovenských súdov.